Atlanta Martial Arts Academy Class Schedule

Class Schedule Spring/Summer 2021 

 

Monday (Black Belt Club)

 

6:00 pm -6:45 pm      Beginner and Intermediate Belt Class

6:45 pm - 7:30 pm      Advanced Belt / Masters Class

7:30pm - 8:15 pm       Kickboxing

 

Tuesday  (Beginner’s Classes)

 

5:30 pm - 6:00 pm     3-4 year old 

6:00 pm - 6:30 pm     5-6 year old 

6:30 pm -7:15 pm     7-12 year old

7:15 pm - 8:00 pm     Adult (13 years and up) 

 

Wednesday (Black Belt Club)

 

6:00 pm -6:45 pm      Beginner and Intermediate Belt Class

6:45 pm - 7:30 pm      Advanced Belt / Masters Class

7:30pm - 8:15 pm       Kickboxing

 

Thursday (Beginner’s Classes)

 

5:30 pm - 6:00 pm     3-4 year old 

6:00 pm - 6:30 pm     5-6 year old 

6:30 pm -7:15 pm     7-12 year old

7:15 pm - 8:00 pm     Adult (13 years and up)

Saturday and Sunday 

10:00 am - 12:00 pm  Jiu Jitsu